miércoles, 8 de diciembre de 2010

The Gyuto Monks of Tibet • Pure Sounds • Mandala Offering
uuuuyyyy laaaaa ...quueeee----viiii eeeene....el 12...ellll inicioooo luuuuueeego el 211111 y masss

taaaaardeeeee el 227777 ..... laaaasss campaaaanadassss.....bieeeennn¡¡

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Translate